ANLAMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE ÇİZGİ FİLMLERİN KULLANILABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2024-50
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-27 22:40:01.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 140-153
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bireylerin kendisine gelen iletileri doğru algılayabilme yeterliğinde olması yaşamı boyunca önemli avantajlar elde etmesini sağlamaktadır. Çünkü sağlıklı bir iletişimin ön koşulu doğru ve eksiksiz anlamadan geçmektedir. Okunan bir yazının, dinlenen bir konuşmanın iletmek istediği mesajın kavranmasını sağlayan bir öğrenme alanı olarak tanımlanan anlama becerisi formal olarak eğitim kurumlarında kazandırılmaktadır. Bu araştırmada öğrencilerin anlama becerilerinin geliştirilmesinde çizgi filmlerin kullanılabilirliğini araştırmak ve konu ile ilgili genel bir durum tespiti yapmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Trafik Tayfa ve Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu çizgi filmlerinden yararlanılarak anlama becerisinin gelişimine yönelik etkinlikler yapılmıştır. Çizgi filmler, görsel ve işitsel ögeleri bir arada bulundurması ve eğlenceli olmasının yanı sıra öğretici bir yapıya sahip olması dolayısıyla eğitim alanında kullanılabilecek önemli bir materyal olarak akıllara gelmektedir. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde durum çalışması deseni kullanılmıştır. Durum çalışması, literatürde “bir olay, olgu, sorun veya durumun derinlemesine incelenmesi ve betimlenmesi” şeklinde ifade edilmektedir. Yani bir olay, olgu, sorun veya duruma ilişkin boyutlar veya unsurlar bütüncül bir yaklaşımla incelenir ve ilgili olay, olgu, sorun veya durumla ilgili nasıl bir etkileşim içinde olduğu ortaya konulmaya çalışılır. Bu araştırmada da derinlemesine bir betimleme yapılmış, durumu etkileyen etmenler araştırılarak araştırmanın modeli durum çalışması olarak belirlenmiştir. Araştırmada doküman incelemesi amacıyla elde edilen veriler içerik analizi kullanılarak incelenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre çizgi filmlerin öğrencilerin anlama becerilerinin gelişimine katkı sağladığı ve çizgi filmlerden ders materyali olarak yararlanılabileceği sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The ability of individuals to perceive incoming messages correctly provides them with essential advantages throughout their lives. Because the prerequisite for healthy communication is correct and complete understanding. Comprehension skill, a learning area that enables the comprehension of the message that a read text or a listened speech wants to convey, is formally acquired in educational institutions. This study aimed to investigate the usability of cartoons in developing students' comprehension skills and to make a general situation determination on the subject. For this purpose, activities aimed at developing comprehension skills were carried out using the cartoons "Traffic Crew" and "Nasreddin Hodja Time Traveler". Cartoons are important material that can be used in education because they combine visual and auditory elements, have an educational structure, and are entertaining. In the research, a case study design was used within the framework of a qualitative research approach. A case study is defined in the literature as an "in-depth examination and description of an event, phenomenon, problem or situation". In other words, the dimensions or elements related to an event, phenomenon, problem, or situation are examined with a holistic approach, and it is tried to reveal how they interact with the related event, phenomenon, problem, or situation. In this study, an in-depth description was made, the factors affecting the situation were investigated, and the research model was determined as a case study. The data obtained for document analysis were examined using content analysis. According to the findings obtained from the research, it has been concluded that cartoons contribute to the development of student's comprehension skills and can be used as course materials.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics