ANALİTİK TAKIM TEKNİĞİNİN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMA KAYGISI VE ÖZYETERLİK ALGILARINA ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2024-50
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-15 21:51:52.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 324-348
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Konuşma becerisi, fiziksel, duyuşsal ve bilişsel boyutları içinde bulunduran karmaşık bir süreçtir. Yapılandırmacı yaklaşım öncesinde, geleneksel yaklaşımla işlenen konuşma eğitimi derslerinde daha çok konuşmanın fiziksel boyutlarına (vurgu, telaffuz, tonlama vb.) odaklanılmıştır. Günümüzde ise yapılandırmacı yaklaşımın etkisiyle, konuşma becerisinin geliştirilmesinde bilişsel ve duyuşsal boyutların önemi artmaktadır. Bu sebeple, Türkçe derslerinde üst düzey düşünme becerilerini geliştiren yöntem ve tekniklerin kullanımının artırılması; bilişsel yöntem ve tekniklerin duyuşsal süreçlere etkisinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı analitik takım tekniğinin öğrencilerin konuşma kaygısına ve özyeterlik algısına etkisini belirlemektir. Çalışma grubu, 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemi, Ankara il merkezinde bulunan bir ortaokulun 6. sınıfında öğrenim gören 54 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışma verileri, öğrenci tanıma formu, konuşma kaygısı ölçeği ve konuşma özyeterlik ölçeği ile toplanmıştır. Çalışmada ön test son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmış, deney ve kontrol grupları 6. sınıf şubeleri arasından seçkisiz olarak belirlenmiştir. Grupların konuşma becerisine ait sonuçlar, SPSS v23.0 paket programları kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, analitik takım tekniğinin konuşma becerisi ve konuşma kaygısı üzerine geleneksel öğretime göre daha etkili olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, konuşma özyeterlik sonuçlarında deney ve kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığından analitik takım tekniğinin konuşma özyeterliğine herhangi bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Speaking skills is a complex physical, affective, and cognitive process. Before the constructivist approach, speech education courses taught with the traditional approach focused more on the physical dimensions of speech (emphasis, pronunciation, intonation, etc.). Today, with the effect of the constructivist approach, the importance of cognitive and affective dimensions increases in the development of speaking skills. For this reason, it is necessary to increase the use of methods and techniques that develop higher-order thinking skills in Turkish lessons and to evaluate the effects of cognitive methods and techniques on affective processes. Accordingly, the aim of this study is to determine the effect of the analytic team technique on students' speaking anxiety and self-efficacy perception. The study group consisted of 54 students studying in the 6th grade of a secondary school in Ankara city center in the spring semester of the 2022-2023 academic year. The study data were collected with the student identification form, speaking anxiety scale and speaking self-efficacy scale. A quasi-experimental design with a pretest-posttest control group was used in the study, and the experimental and control groups were randomly selected from the 6th-grade classes. The results of the groups' speaking skills were analyzed using SPSS v23.0 package programs. According to the results of the study, the analytical team technique was found to be more effective on speaking skills and speaking anxiety than traditional teaching. However, since there was no statistically significant difference between the experimental and control groups in speaking self-efficacy results, it was determined that the analytic team technique did not have any effect on speaking self-efficacy.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics