TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN B2 ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA HATALARININ DİL BİLGİSEL BAĞLAMDA ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2024-50
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-21 13:06:04.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 386-400
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

21. yüzyılda dilbilim alanında ortaya çıkan gelişmeler yabancı dil öğretimini de etkilemiş bulunmaktadır. 1970’li yılların sonlarına kadar ağırlıklı olarak tercih edilen karşılaştırmalı analize (Contrastive Analysis) karşılık kullanılmaya başlanmış olan hata analizi (Error Analysis) dil öğretiminde sıklıkla tercih edilen bir yöntem hâline gelmiştir. Dil öğretiminde hata analiz çalışmalarına sıklıkla başvurulduğu bilinmektedir. Özellikle yabancı dil öğretiminde yapılan hataların tespiti ve analizi gerek öğretmenlere gerekse dil öğrenicilerine somut birer bilgi kaynağı oluşturmaktadır. Bu bağlamda bakıldığında öğreticilerin, dil öğrenen bireylerin yaptıkları hataları olumsuz bir durum olarak görmektense, bu hataların öğrenim sürecine katkı sağlayabilecek bir unsur olarak ele alması gerektiği belirtilebilir. Bununla birlikte öğrenim sürecini dil öğrenicisinin kendini değerlendirebileceği bir fırsat olarak algılanması gerektiği de bu açıdan değerlendirebilir. Dilbilim alanında yapılan çalışmaların, dil öğrenim süreçlerindeki dilsel kullanım hatalarının iyileştirilmesinde olumlu katkılar sunduğu bilinmektedir. Bu doğrultudan yola çıkılarak dil öğrenicileri tarafından yapılan kullanım hatalarının, işlevsel bakımdan dili doğru kavrama noktasında belirleyici olduğu belirtilebilir. Bu çerçevelerden yola çıkıldığında bu çalışmanın genel amacının; İstanbul’daki bir Türkçe öğretim Merkezindeki B2 seviyesinde yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin 6 haftalık ders kuru sürecinde öğrendikleri dil bilgisi konularındaki kullanım hatalarını, yazma öğrenme alanı çerçevesinde tespit etmek ve bu tespit sonucunda hataların en aza indirgenmesi için çözüm önerileri sunmak olduğu belirtilebilir. Araştırma sürecinde, dil öğrenicilerinden öğrenim gördükleri İstanbul Yabancılar İçin Türkçe B2 Ders Kitabındaki dil bilgisi konularını içeren yazma kompozisyon görevleri, veri toplama aracı olarak yazma ödevine dönüştürülmüş, bu görevlerde belirlenmiş olan dil bilgisi kullanım hataları betimsel ve istatiksel olarak tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In the 21st century, advancements in linguistics have also impacted the teaching of foreign languages. Error analysis, which emerged as an alternative to comparative analysis (contrastive analysis) predominantly favored until the late 1970s, has now become widely used in language instruction. Who frequently references error analysis studies in language teaching, states that errors, particularly in the use of foreign languages, serve as a tangible source of information for both instructors and learners in the context of feedback. For this reason, instructors should see errors made by language learners as opportunities that can enrich the learning process and facilitate their self-evaluation rather than seeing those errors only as negative experiences. Studies in the field of functional linguistics have shown that errors in language acquisition can positively contribute to the overall learning process. From this perspective, it can be argued that learners' language usage errors play a crucial role in accurately understanding language functions. Suggests that these errors serve as guiding indicators for learners in utilizing language functions. Based on these concepts, the primary aim of this study is to identify usage errors in grammar among Turkish language learners at the B2 level, attending a Turkish Language Teaching Center in Istanbul over a 6-week course period within the context of the writing domain and provide solutions aimed at minimizing such errors. Throughout the research process, writing topics from the New Istanbul B2 Turkish for International Students Coursebook, encompassing grammar subjects, were adapted into writing assignments as data collection tools. Descriptive and statistical methods were used to determine grammatical usage errors identified in these assignments.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics