KONUŞMA ÖZ YETERLİĞİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Author :  

Year-Number: 2024-50
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-14 16:42:19.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 287-303
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Konuşmayı etkileyen duyuşsal niteliklerden biri olan öz yeterlik, kişinin herhangi bir konuda kendine ve kendi yeterliklerine olan inancı olarak bilinmektedir. Konuşma öz yeterliği ise bireyin istek, duygu, düşünce, tasarımlarını etkili bir biçimde aktarabilmesine başka bir deyişle sözlü iletişim kurabilmesine yönelik yeterlik inancıdır. Konuşma öz yeterliği yüksek olan bireylerin daha iyi bir konuşucu olma, etkili konuşmalar yapabilme noktasında önde olduklarını söylemek mümkündür. Bu araştırma ile ortaokul öğrencilerine yönelik bir Konuşma Öz Yeterliği Ölçeği hazırlamak amaçlanmıştır. Araştırmanın verileri kapsamında açımlayıcı faktör analizi için 404, doğrulayıcı faktör analizi için 351, test-tekrar test uygulamaları için 98 öğrenci olmak üzere toplamda 853 ortaokul öğrencisine ulaşılmıştır. Her aşamada farklı örneklem grupları ile çalışmaya özen gösterilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda “anlatım ve içerik” ile “duyuşsal özellikler” alt boyutlarından oluşan 17 maddelik bir Konuşma Öz Yeterliği Ölçeği elde edilmiştir. Ölçeğin toplam varyans değerinin %42,24 olduğu belirlenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi ile de elde edilen açımlayıcı faktör analizi yapısı doğrulanmıştır (X2=259.39, X2/ sd= 2.275, RMSEA=.060, Standardized RMR= .047, NNFI=.91, CFI= .92, GFI= .92, AGFI= .90, IFI= .92, PNFI= .73, PGFI= .69). Ayrıca Cronbach’s Alpha ve test-tekrar test uygulamaları sonucunda tespit edilen güvenirlik değerlerinin de iyi olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak ortaokul öğrencileri için 17 maddelik bir Konuşma Öz Yeterliği Ölçeği elde edilmiştir.

Keywords

Abstract

Self-efficacy, one of the affective qualities that affect speech, is known as a person’s belief in herself and her own competence on any subject. Speaking self-efficacy is the individual’s belief in his or her ability to effectively convey his/her wishes, feelings, thoughts, and designs, in other words, to communicate verbally. It is possible to say that individuals with high speaking self-efficacy are ahead in being better speakers and making effective speeches. This research aimed to prepare a Speaking Self-Efficacy Scale for secondary school students. Within the scope of the research data, a total of 853 secondary school students were reached; 404 for exploratory factor analysis, 351 for confirmatory factor analysis, and 98 for test-retest applications. Care was taken to work with different sample groups at each stage. As a result of exploratory factor analysis, a 17-item speech self-efficacy scale “expression and content” and “affective characteristics” sub-dimensions were obtained. The total variance value of the scale was determined to be %42.24. The exploratory factor analysis structure obtained through confirmatory factor analysis was confirmed (X2=259.39, X2/ sd= 2.275, RMSEA=.060, Standardized RMR= .047, NNFI=.91, CFI= .92, GFI= .92, AGFI= .90, IFI= .92, PNFI= .73, PGFI= .69). In addition, the reliability values determined as a result of Cronbach’s Alpha and test-retest applications were also found to be good. As a result, a 17-item speaking self-efficacy scale for secondary school students was obtained.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics