ANADİLİ EDİNİMİNDE BİREYSEL EŞLEŞTİRME (IDIOSYNCRASIE ) VE İKİNCİ DİL ÖĞRENİMİNDE DİLDEN DİLE AKTARIM (TRANSFERS LINGUISTIQUES)

Author :  

Year-Number: 2014-5
Language : null
Konu : Dilbilim
Number of pages: 554-563
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Doğduğumuz andan itibaren çevremizle iletişim kurmanın en doğal yolu olan dili edinmeye ve edindiğimiz ölçüde de kullanmaya başlarız. Belli belirsiz seslerle, cıvıltılarla başlayan edinim süreci belli aşamalardan sonra dilin kendi kurallarına bağlı olarak daha anlaşılır yapıların oluşumuyla devam eder. Ana dili ediniminde kendiliğinden gelişen bu süreç, ikinci dil veya yabancı dil ediniminde bir takım yol ve yöntemlerin kullanımıyla gerçekleşir. Her iki süreçte öğrenenden ve edinenden kaynaklanan bir takım farklı kullanım biçimleriyle karşılaşılabilir. Bu farklı kullanımlar anadili ediniminde çocuğun bilişsel gelişimiyle bağlantılı olan ve tamamen çocuğa özgü olan bireysel eşleştirme diye adlandırılan kullanımlarla ikinci dil öğreniminde anadilinin etkisiyle ortaya çıkan olumlu veya olumsuz dilsel aktarımlardır. Bu incelemede 4-6 yaş grubu çocukların anadili edinim sürecinde yapmış oldukları bireysel eşleştirme örnekleri ve Fransızca hazırlık sınıfında okuyan öğrencilerin yapmış oldukları olumlu/olumsuz dilsel aktarımları ele alınarak bunların nedenleri ve sonuçları dil üzerindeki etkileri irdelenmeye çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

From birth we start to acquire language which is the most natural method of communication with our environment and try to use it to the degree we acquire it. The acquisition phase starting with insensible sounds and chirping continues after some specific phases with the construction of more comprehensible structures subject to the rules of the language. This phase, which develops in native language acquisition automatically, takes place in second language acquisition or foreign language acquisition by applying some methods and ways. It can be come across with different manners of use in both processes as a result of the learner and the acquirer. These different uses are positive or negative linguistic transfers emerging during the second language acquisition under the effect of the native language with the uses called personal matching completely peculiar to the child and which are related to the child’s cognitive development in native language acquisition. In this paper, by examining examples of personal matching of 4-6 age group children during the native language acquisition phase and the positive/negative linguistic transfers of French preparatory class, the causes and results and the effects on language of these manners will be discussed.

Keywords


 • Boyson-Bardies, B. (1996), Comment la parole vient aux enfants. Paris: Odile jacob Ed.

 • Çelik, S. (2008). Opening The Door: An Examination of Mother Tongue Use in Foreigne Language Classrooms, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34: 75-85.

 • Corder, S.P. (1980), Dialectes Idıosycrasiques et Analyse des Erreurs, Langage,4. anné, No:57,p:17-28. http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/lgge_0458726x_1980_num_14_57_1834 adresinden elde edildi.

 • Debyser, F. (1970), La linguistique contrastive et les interférences , In: Langue française. N°8, pp. 31-61.

 • Nehaoua, L. (2010), Les Idıosycrasie Scolaire dans l’apprentissage d’une langue étrangère, Synergie Algérie, No: 9, pp: 883-91.

 • Şavlı, F. (2009), Interférence lexicales entre deux langues etrangère: anglais et français, Synergies Turquie, No:2, 179-184.

                                                                                                    
 • Article Statistics