AKTİF ÖĞRENMEDE BİR TEKNİK; METAFOR UYGULAMASI “TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜRKÇE DERSİ ALGILARI ÜZERİNE”

Author:

Year-Number: 2014-5
Number of pages: 68-85
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı; aktif öğrenme tekniklerinden metafor tekniğini örneklendirerek açıklamak, bu yolla öğretmen adaylarının Türkçe algılarını tespit etmektir. Araştırma Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe öğretmenliği 2013-2014 eğitim öğretim dönemi, 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri boşluk doldurmayı gerektiren ve tek sorudan oluşan bir formla toplanmıştır. Nitel özellik taşıyan bu araştırmaya katılanlardan, “Türkçe Dersi ……… gibidir; çünkü ……” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Bulgularımıza göre araştırmaya katılan 103 öğrenci toplam 103 metafor geliştirmiştir. Metaforlar da 9 kategoride toplanmıştır. Kategoriler metaforların benzetme yönleri değerlendirilerek oluşturulmuştur. Bu kategoriler, Türkçe dersinin kuşatıcı olması, bilgi vermesi, vazgeçilmez olması, tarihle bağ kurması, sonsuzluğu temsil etmesi, çeşitlilikleri bünyesinde barındırması, değerli olması, bağımlılık yapması, zevk vermesi gibi yönlerini ortaya çıkmıştır. Bunlardan dört tanesi, tüm metaforların % 70’ini temsil etmiştir: 1. Çeşitlilikleri İçinde Barındıran Türkçe Dersi 2. Değerli Oluşu Bakımından Türkçe Dersi 3. Kuşatıcı Olarak Türkçe Dersi 4. Bilgi Veren Unsur Olarak Türkçe Dersi. Araştırma bulguları Türkçe öğretmeni adaylarının Türkçe dersi ile ilgili algılarının genel anlamda olumlu özellik taşıdığını göstermiş olmakla birlikte, Türkçe dersini sadece bilgi verme niteliğiyle değerlendirmeyip sanatsal yönünü de ortaya çıkardıkları görülmüştür. Türkçe öğretmen adaylarının alanlarını sevdikleri sonucuna da ulaşılmıştır.

abortion clinics in ny abortion clinics in richmond va anti abortion facts

Keywords

Abstract

The aim of this study is to explain the metaphor technique which is one of the active learning techniques by means of an example study, in addition to determining prospective teacher’s perception of Turkish. Mersin University, Department of Education, Turkish Education students year 1, 2, 3 and 4 are the research space. The data were collected using a single question form requiring the students to fill in the blanks. People who contributed to this qualitative research were asked to fill in the blanks in the following sentence: “Turkish class is like …… because ……”. The collected data is analysed using content analysis technique. According to our findings, 153 students who joined the research have developed 107 metaphors. These metaphors can be categorized into 9 categories. Four of these categories form the 75% of the overall: Turkish lessons containing diversity, Turkish lessons being valuable, Turkish lessons being encompassing and finally Turkish lessons being informative. This represents the fact that perception of Turkish lessons by Turkish Education students are positive in general and they do consider these lessons not only informative but also artistic.

Keywords