AKTİF ÖĞRENMEDE BİR TEKNİK; METAFOR UYGULAMASI “TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜRKÇE DERSİ ALGILARI ÜZERİNE”

Author :  

Year-Number: 2014-5
Language : null
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 68-85
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı; aktif öğrenme tekniklerinden metafor tekniğini örneklendirerek açıklamak, bu yolla öğretmen adaylarının Türkçe algılarını tespit etmektir. Araştırma Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe öğretmenliği 2013-2014 eğitim öğretim dönemi, 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri boşluk doldurmayı gerektiren ve tek sorudan oluşan bir formla toplanmıştır. Nitel özellik taşıyan bu araştırmaya katılanlardan, “Türkçe Dersi ……… gibidir; çünkü ……” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Bulgularımıza göre araştırmaya katılan 103 öğrenci toplam 103 metafor geliştirmiştir. Metaforlar da 9 kategoride toplanmıştır. Kategoriler metaforların benzetme yönleri değerlendirilerek oluşturulmuştur. Bu kategoriler, Türkçe dersinin kuşatıcı olması, bilgi vermesi, vazgeçilmez olması, tarihle bağ kurması, sonsuzluğu temsil etmesi, çeşitlilikleri bünyesinde barındırması, değerli olması, bağımlılık yapması, zevk vermesi gibi yönlerini ortaya çıkmıştır. Bunlardan dört tanesi, tüm metaforların % 70’ini temsil etmiştir: 1. Çeşitlilikleri İçinde Barındıran Türkçe Dersi 2. Değerli Oluşu Bakımından Türkçe Dersi 3. Kuşatıcı Olarak Türkçe Dersi 4. Bilgi Veren Unsur Olarak Türkçe Dersi. Araştırma bulguları Türkçe öğretmeni adaylarının Türkçe dersi ile ilgili algılarının genel anlamda olumlu özellik taşıdığını göstermiş olmakla birlikte, Türkçe dersini sadece bilgi verme niteliğiyle değerlendirmeyip sanatsal yönünü de ortaya çıkardıkları görülmüştür. Türkçe öğretmen adaylarının alanlarını sevdikleri sonucuna da ulaşılmıştır.

abortion clinics in ny abortion clinics in richmond va anti abortion facts

Keywords

Abstract

The aim of this study is to explain the metaphor technique which is one of the active learning techniques by means of an example study, in addition to determining prospective teacher’s perception of Turkish. Mersin University, Department of Education, Turkish Education students year 1, 2, 3 and 4 are the research space. The data were collected using a single question form requiring the students to fill in the blanks. People who contributed to this qualitative research were asked to fill in the blanks in the following sentence: “Turkish class is like …… because ……”. The collected data is analysed using content analysis technique. According to our findings, 153 students who joined the research have developed 107 metaphors. These metaphors can be categorized into 9 categories. Four of these categories form the 75% of the overall: Turkish lessons containing diversity, Turkish lessons being valuable, Turkish lessons being encompassing and finally Turkish lessons being informative. This represents the fact that perception of Turkish lessons by Turkish Education students are positive in general and they do consider these lessons not only informative but also artistic.

Keywords


 • Aslan M ve Bayrakçı, M.(2006) Metaforik Düşünme ve Öğrenme Yaklaşımının Eğitim Öğretim Açısından İncelenmesi, Milli Eğitim Dergisi, 171, 100-108.

 • Aydın, Seçkin; Pehlivan, Ahmet (2010) “Türkçe öğretmen adaylarının “öğretmen ve “öğrenci” kavramlarına ilişkin kullandıkları metaforlar, Turkish Studies, vol:5 no:3

 • Aydoğdu, E. (2008). İlköğretim okullarında öğrenci ve öğretmenlerin sahip oldukları okul algıları ile ideal okul algılarının metaforlar yardımıyla analizi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

 • Balcı, A.(1999) Metaphorical İmages of School:School Perceptions of Students, Teachers, Parents, From Four Selected Schools (In Ankara) Yayımlanmamış Doktor Tezi , OTTÜ, Ankara.

 • Berliner, D. C. (1990). If the metphor fits, why not wear it? The teacher asexecutive. Theory into Practice, 29(2), 85 93.

 • Cerit, Y. (2006). School metaphors: the view of students, teachers and administrators. Educational Science Theory and Practice, 6(3), 692-699.

 • Cerit, Y (2008). Öğretmen kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 693-712.

 • Clarken, R. H. (1997, March). Five metaphors for educators. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, Chicago.

 • Cortazzi, M ve Lixian, J (1999). Bridges to learning: Metaphors of teaching learning and language. L. Cameron ve G.Loe (Eds) Researching ang Applying Metaphor, 149-176. Cambridge: Cambridge University Pres.

 • Coşkun, M.(2010) Lise öğrencilerinin iklim kavramlarıyla ilgili metaforları. İnternational Periodical Fort he Languages, Litarature and History of Turkish or Turkic 5(3), 919-940.

 • Demir, C. E. (2007). Metaphors as a reflection of middle school students’ perception of school: A cross cultural analysis. Educational Research and Evaluation, 13(2), 89-107

 • Kılıç, F ve Arkan, K (2010) Birinci sınıf velilerinin veli eğitimine ve çocuklarının okula başlamalarına ilişkinin algılarının metaforlar (mecazlar) yardımıyla analizi. 9.Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (20-22 Mayıs 2010)

 • Goldstein, L. B. (2005). Becoming a teacher as a hero’s journey; using metaphor in preservice teacher education. Teacher Education Quarterly, 32(1), 7-24.

 • Gordon, T. (2010). School is like an ant’s nest: Spatiality and embodiment in schools. Gender and Education, 8(3), 301-310.

 • Hesapçıoğlu, M. (2001, Ocak). Okula ilişkin uygunsuz metaforlar. Türk Milli Eğitim Örgütü ve Yönetimi Ulusal Sempozyumunda sunuldu, Ankara.

 • Inbar, E. (1996). Free educational prison: metaphors and images. Educational Research, 38 (1), 77-92.

 • Jensen, F. N. (2006). Metaphors as a bridge to understanding educational and social contexts. International Journal of Qualititative Methods, 5(1), 1-17.

 • Lakoff, G ve Johnson M (1980) “Metaphors we live by. Chicago: Chicago University Pres.

 • Lakoff, G ve Johnson M (2010) Metaforlar, hayat anlam ve dil (Çev:G.Y.Demir, Chicago: Chicago University Press.

 • Levine, P.M (2005) Metaphors and İmages of Classrooms, Kapa Delta Pi Record, 41 (4), İndianapolis

 • Mahlios, M. & Maxson, M. (1998). Metaphors as structures for elemantary and secondary preservice teachers’ thinking. International Journal of Educational Research, 29, 227-240.

 • Martinez, M.A., Saulea N. ve Huber, G.L. (2001) Metaphors as blueprints of thinking about teaching and learning” Teaching and Teacher Education 17, 965-977

 • Miller, S.I., (1987) Some comments on the utility of methaphorsfor educational theory and practicee, Educational Theory, Summer 1987, 37 (3) 219-227

 • Morgan, G (1998) Yönetim ve örgüt teorilerinde metafor (G.Bulut, Çev.) İstanbul, Türkiye Metal Sanayicileri Derneği

 • Neville, G. B. (1995, April). Relationships between teachers’ images of school and students’ perceptions of classroom environment. Paper presented at the annual meeting of the American educational research association, San Francisco, CA.

 • Nikitina, L. & Furuoka, F. (2008). “A language teacher is like…”: Examining Malaysian students’ perceptions of language teachers through metaphor analysis. Electronic Journal of Foreign Language Teaching, 5(2), 192-205.

 • Oğuz, A. (2009). Öğretmen adaylarına göre ortaöğretim öğretmenlerini temsil eden metaforlar. Milli Eğitim, 182, 36-56.

 • Oxford, R., Tomlinson, S., Barcelos, A., Harrington, C., Lavine, A., Saleh, A. & Longhini, A. (1998). Clashing metaphors about classroom teachers: toward

 • Öztürk, Ç (2007) Sosyal bilgiler sınıf ve fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretmen kavramına yönelik metafor durumları. Kırşehir Eğitim Bilimleri Dergisi

 • Pilav, Salim; Elkatmış, Metin (2013) “Öğretmen adaylarının Türkçe kavramın ilişkin metaforları” Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic; Volume 8/4 p. 1207-1220, Ankara

 • Saban, A. (2008a). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi, 55, 459-496.

 • Saban, A. (2008b). İlköğretim birinci kademe öğretmen ve öğrencilerinin bilgi kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. İlköğretim Online, 7(2), 421-455. Saban, A. (2009). Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip oldukları

 • Saban, A. (2011). Prospective computer teachers’ mental images about the concepts of school and computer teacher. Educational Science Theory and Practise, 11(1),

 • Silman, F. ve Şimşek, H. (2006). Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri okulları ve merkezi eğitim kurumlarına mecazlar yoluyla bir bakış. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(23), 177-187.

 • Strike, K.A. (2000). School as communities: Four metaphors, three models and a dilemma or two. Journal of Philosophy of Education, 34(4), 617-642.

 • Semerci, Ç (2007) Program geliştirme kavramlarına ilişkin metaforlarla yeni ilköğretim programlarına farklı bir bakış, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 31, 125-140

 • Taşpınar, Mehmet (2014) Kuramdan Uygulamaya Öğretim İlke ve Yöntemleri, Edge Akademi, İstanbul

 • Ünal, A., Yıldırım, A. ve Çelik, M. (2010). İlköğretim okulu müdür ve öğretmenlerinin velilere ilişkin algılarının analizi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23, 261-272.

 • Vadeboncoeur, J.A ve Torres M.N. (2003) “Constructing and reconstructing teaching roles: a focus on generative metaphors and dichotomies discourse: Studies in the cultural politics of education, 24(1) 87-103

 • Varışoğlu, Behice; Sevim Oğuzhan (2013) “Türkçe öğretmeni adaylarının Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ne yönelik algılarının olgusal ve metaforik bağlamda incelenmesi” Cumhuriyet International Journal of Education,vol:2 no:3

 • Yıldırım, A ve Şimşek H.(2008) Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Ankara, Seçkin Yayıncılık.

                                                                                                    
 • Article Statistics