TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOCUK EDEBİYATI ESERLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: ODAK GRUP GÖRÜŞMESİ

Author :  

Year-Number: 2017-16
Language : null
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 348-357
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çocuklar için yazılan eserler, onların bilişsel, sosyal ve dil gelişimlerini tamamlamalarına yardımcı olmaktadır. Çocuk gelişiminde önemli etkilere sahip olan bu eserlerin çocuklarla buluşturulmasında dikkat edilmesi gereken birtakım unsurlar vardır. Bu konuda öğretmenlere önemli roller düşmektedir. Eserlerin şekil ve içerik bakımından niteliği ve öğrencilere ne gibi katkılarının olacağı hususunda öğretmenlerin rehber olması gerekmektedir. Öğretmen adaylarının da bu konuda yeterli olarak mezun olması büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı Türkçe öğretmen adaylarının çocuk edebiyatı eserlerine yönelik görüşlerini belirlemek ve değerlendirmektir. Nitel yöntemin benimsendiği bu araştırma bir örnek olay çalışmasıdır. Çalışma verilerinin toplanmasında odak grup görüşmesi tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2016- 2017 Eğitim- Öğretim yılı güz döneminde KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Programı dördüncü sınıfında öğrenim gören sekiz öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış mülakat formu kullanılmıştır. Araştırma kapsamında 4’er öğrenci ile iki adet odak grup görüşmesi yapılmıştır. Odak grup görüşmelerinden elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, katılımcı öğretmen adayları çocuk edebiyatı kapsamında toplam 22 kitabı ortaokul öğrencilerine önermiştir. Öğretmen adaylarına göre ortaokul öğrencilerinin okuması gereken kitaplardaki içerik özellikleri içinde en fazla öne çıkan konu, öğrenci seviyesine uygunluktur. Öğretmen adayları biçim özellikleri içinde ise en çok kitapların renkli ve resimli olması gerektiğini düşünmektedir. Öğretmen adaylarının çocuk edebiyatı eserlerinin faydalarıyla ilgili görüşleri içinde öne çıkan düşünce kitapların öğrencilere olumlu değer yargısı kazandırmasıdır. Araştırmaya katılan bütün öğretmen adayları Türkiye’deki çocuk edebiyatı eserlerinin niteliği hakkında olumsuz görüş bildirmişlerdir.

Keywords

Abstract

Works written for children help them to complete their cognitive, social and language development. There are a number of factors that should be taken into account when bringing these works, which have significant effects on child development, to children. Teachers have central roles in this regard. Teachers should be a guide with respect to the form and content of works and their contribution to students. It is of utmost importance that pre-service teachers are competent in this sense when they graduate. The purpose of this study is to determine and evaluate pre-service Turkish teachers’ views on works of children's literature. This research based on qualitative method is a case study. Research data was collected through focus group interviews. The research sample is composed of eight fourth-grade pre-service teachers studying at the Department of Teacher Training in Turkish, Fatih Faculty of Education, Karadeniz Technical University, during the fall semester of 2016 - 2017 academic year. A semi-structured interview form developed by researchers was used as data collection tool in the study. Two focus group interviews were conducted with four students for each interview. Data obtained through these focus group interviews was analyzed by content analysis. As a result, pre-service teachers participating in of the research suggested 22 books of children's literature to middle school students. According to pre-service teachers, the most prominent point in the content features of books that middle school students should read is their appropriateness to students’ level. With respect to the format features of books, pre-service teachers mostly think that books should be colored and pictured. The most prominent opinion of pre-service teachers on the benefits of children's literary works is that books should give positive value judgment to students. All pre-service teachers who participated in the research reported negative opinions about the quality of children's literary works in Turkey.

Keywords


 • Baş, B. (2015). Türkçe öğretimi açısından çocuk edebiyatı. Ankara: Pegem Yayınları.

 • Baş, B. (2010). Söz varlığının oluşumu ve gelişiminde çocuk edebiyatının rolü. TÜBAR- XXVII, 137- 159.

 • Baş, T., Çamır, M. ve Özmaldar, B. (2013). Odak grubu çalışması. T. Baş ve U. Akturan (ed.) Nitel Araştırma Yöntemleri içinde (s. 103- 112). Ankara: Seçkin.

 • Çepni, S. (2005). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon.

 • Ekiz, D. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

 • Güleryüz, H. (2003). Yaratıcı çocuk edebiyatı. Ankara: Pegem.

 • Karatay, H. (2011). Karakter eğitiminde edebi eserlerin kullanımı. Turkish Studies 6(1), 1398-1412.

 • Kolaç, E., Demir, T. ve Karadağ, R. (2012). Öğretmen adaylarının dil eğitiminde çocuk edebiyatı metinlerinin kullanımına yönelik görüşleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 161, 195-213.

 • Maltepe, S. (2009). Türkçe öğretmeni adaylarının çocuk edebiyatı ürünlerini seçebilme yeterlilikleri. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(21), 398412.

 • Patton, M. Q. (2014). Nitel mülakat yapma. M. Çakır ve S. İrez (Çev.) Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri içinde (s. 339-429). M. Bütün ve S. B. Demir (Çev. Ed.). Ankara: Pegem.

 • Senemoğlu, N. (2012). Gelişim, öğrenme ve öğretim. Ankara: Pegem Yayınları

 • Sever, S. (2012). Çocuk ve edebiyat. İzmir: Tudem.

 • Sönmez, V. ve Alacapınar, F. G. (2011). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

 • Şimşek, T., Yalçın, F. ve Yakar, Y.M. (2011). Çocuk ve edebiyat. T. Şimşek (ed.) Kuramdan Uygulamaya Çocuk Edebiyatı içinde (s.11-41). Ankara: Grafiker Yayınları.

 • Temizyürek, F. (2003). Türkçe öğretiminde çocuk edebiyatının önemi. TÜBAR-XIII, 161- 167.

 • Yılar, Ö. (2011). çocuk edebiyatı. Ö. Yılar ve L. Turan (ed.) Eğitim Fakülteleri için Çocuk Edebiyatı içinde (s.37-66). Ankara: Pegem Yayınları.

 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.

                                                                                                    
 • Article Statistics