E-ISSN:2342-0251

Akran Değerlendirmesinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen C1 Düzeyi Öğrencilerin Yazma Kaygısına Etkisi


Bu araştırmanın amacı, yazılı akran değerlendirmenin yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin yazma kaygısına etkisini belirlemektir. Zayıf deneysel desenin kullanıldığı araştırmanın çalışma grubunu Türkiye Diyanet Vakfı Sosyal Destek ve Eğitim Merkezinde yabancı dil olarak Türkçe öğrenen C1 kurundaki 24 öğrenci oluşturmaktadır. Altı hafta boyunca akran değerlendirme uygulaması yapılan çalışmada, öğrenciler farklı konularda kompozisyonlar yazmış ve yazdıkları bu kompozisyonlar akranları tarafından yazılı anlatım akran değerlendirme formunda yer alan bilgiler doğrultusunda değerlendirilmiştir. Öğrencilerin uygulama öncesi ve sonrası yazma kaygılarını ölçmek amacıyla daha önce geçerliliği ve güvenirliği test edilmiş olan yazma kaygısı ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler yüzde frekans ve bağımlı örneklemde t- testi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, akran değerlendirmesi ile yabancı dil olarak Türkçe öğrenen C1 kurundaki öğrencilerin yazılı anlatıma ilişkin kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Buna göre, katılımcıların yazılı anlatım becerisine yönelik ön testteki kaygı düzeylerinin son testte azaldığı saptanmıştır


Keywords


Yazma kaygısı, yazma becerisi, akran değerlendirmesi, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi

Author: Betül KARATEKE BAYAT -Mesut GÜN
Number of pages: 110-120
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.42764
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.