AKRAN DEĞERLENDİRMESİNİN YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN C1 DÜZEYİ ÖĞRENCİLERİN YAZMA KAYGISINA ETKİSİ

Author:

Number of pages: 110-120
Year-Number: 2020-34

Abstract

Bu araştırmanın amacı, yazılı akran değerlendirmenin yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin yazma kaygısına etkisini belirlemektir. Zayıf deneysel desenin kullanıldığı araştırmanın çalışma grubunu Türkiye Diyanet Vakfı Sosyal Destek ve Eğitim Merkezinde yabancı dil olarak Türkçe öğrenen C1 kurundaki 24 öğrenci oluşturmaktadır. Altı hafta boyunca akran değerlendirme uygulaması yapılan çalışmada, öğrenciler farklı konularda kompozisyonlar yazmış ve yazdıkları bu kompozisyonlar akranları tarafından yazılı anlatım akran değerlendirme formunda yer alan bilgiler doğrultusunda değerlendirilmiştir. Öğrencilerin uygulama öncesi ve sonrası yazma kaygılarını ölçmek amacıyla daha önce geçerliliği ve güvenirliği test edilmiş olan yazma kaygısı ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler yüzde frekans ve bağımlı örneklemde t- testi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, akran değerlendirmesi ile yabancı dil olarak Türkçe öğrenen C1 kurundaki öğrencilerin yazılı anlatıma ilişkin kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Buna göre, katılımcıların yazılı anlatım becerisine yönelik ön testteki kaygı düzeylerinin son testte azaldığı saptanmıştır

Keywords

Abstract

The aim of this study determines the effect of written peer assessment on Turkish students' writing anxiety as a foreign language. One pattern of the working group's research subjects used in Turkey Religious Foundation in Ankara contains 24 students who learn Turkish as a foreign çmlanguage C1. In the study, while peer assessment was conducted for six weeks, the students wrote compositions on different subjects and these compositions were evaluated by their peers in line with the information contained in the peer assessment form. In order to measure students' writing anxiety before and after the application, the writing anxiety scale, which was previously experienced for validity and reliability, was used. The obtained data were analyzed with percentage frequency and t-test in dependent sample. As a result of the study, a significant relationship was found between peer assessment and written expression anxiety levels of students in C1 level who learn Turkish as a foreign language. Accordingly, it was found that anxiety levels in the pre-test of the participants' written expression skills decreased in the post-test.

Keywords