YENİLENEN İSTANBUL YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SETİNDE SÖZ VARLIĞI VERİLERİNİN DEĞİŞİMİNE YÖNELİK BİR ANALİZ

Author:

Year-Number: 2022-43
Yayımlanma Tarihi: 2022-11-26 14:57:38.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 202-213
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ortadoğu, Asya ve Afrika coğrafyalarında yaşanan demografik, politik, toplumsal değişimler neticesinde son yıllarda Türkiye’ye olan ilgiyi artırmış; bu durum yabancı dil olarak Türkçe öğretimini de önemli derecede olumlu etkilemiştir. Bu etki ile Türkçe öğreten birimlerin nicel anlamda artışı ders materyallerinin de nicelik ve niteliklerini etkilemiştir.  Dil eğitimi için temel odaklar arasında yer alan söz varlığı bu materyallerin işlevselliğiyle doğruda ilişkilendirilmektedir. Materyallerde kullanılan söz varlığı ve belirlenene hedef kelime listeleri hedef dilin işlevsel kullanımı açısından oldukça önemlidir. Temel dil becerilerinin birbirini bütünlemesi, akademik ve genel iletişimin yetkinliği yabancı dil eğitiminde kullanılan söz varlığıyla büyük oranda ilintilidir. Söz varlığı üzerinden temel dil becerileri işlerlik kazanırken hedef dilin sık kullanılan kelimelerinin ders materyali içinde yer almasına eğiticiler ve yayıncılar tarafından özen gösterilmektedir. Bu araştırmada da İstanbul Yabancılar İçin Türkçe C1 ders ve çalıma kitabı okuma metinlerinin söz varlığı ile güncellenen versiyonunun söz varlığı betimsel tarama yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Bu çerçevede sık kullanılan kelimelerin frekans dağılımları, TTR, Standardise TTR, okunabilirlik, kelime türlerine göre dağılım gibi değişkenler gözetilmiştir. Güncellenen kaynakta veri seti daralmış olsa da kullanılan farklı kelime oranı artmış; okunabilirlik açısından kelime ve cümle uzunlukları düzenlenerek daha makul hale getirildiği tespit edilmiştir

Keywords

Abstract

As a result of demographic, political and social changes in the Middle East, Asia and Africa, the interest in Turkey has increased in recent years; It also had a significant positive impact on teaching Turkish as a foreign language. With this effect, the quantitative increase in the units teaching Turkish also affected the quantity and quality of the course materials. Vocabulary, which is among the main focuses for language education, is directly associated with the functionality of these materials.

The vocabulary used in the materials and the target word lists are very important in terms of the functional use of the target language. The integration of basic language skills, the competence of academic and general communication are largely related to the vocabulary used in foreign language education. While basic language skills become operational through vocabulary, educators and publishers pay attention to include frequently used words of the target language in the course material. In this study, the vocabulary of the updated version of the Istanbul Turkish for Foreigners C1 course and workbook reading texts was examined using the descriptive scanning method. In this framework, variables such as frequency distributions of frequently used words, TTR, Standardized TTR, readability, distribution by word types were taken into consideration. Although the data set narrowed in the updated source, the rate of different words used increased; In terms of readability, word and sentence lengths have been arranged and made more reasonable.

 

 Vocabulary, textbook, Teaching Turkish as a foreign language

Keywords