TÜRKÇE DERSİNDE YARATICI YAZMA UYGULAMALARI

Author:

Year-Number: 2023-45
Number of pages: 267-288
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada Türkçe öğretmenlerinin derste yaptıkları yaratıcı yazma uygulamalarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Bunun için araştırma durum çalışması yöntemine göre yapılmıştır. Çalışma grubundaki Türkçe öğretmenleri ile görüşmeler gerçekleştirilmiş, hazırlanan görüşme formundaki sorular öğretmenlere sorulmuştur. Öğretmenlerden toplanan veriler içerik analizine göre değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin her hafta en az bir ya da iki ders saati yazma çalışmalarına zaman ayırdıkları; derslerdeki yazma çalışmalarında metin tamamlama, serbest yazma, duy-yaz yaratıcı yazma, grupla yazma, türe özgü yazma, empatik yaklaşım, kavram havuzundan seçerek yazma, kelimelerden hareketle yazma, akrostiş çalışması, karakterlerden hareketle yazma, yetizleme, istasyon yöntem ve tekniklerini kullanarak farklı metin türlerine yönelik yazma çalışmaları yaptırdıkları belirlenmiştir. Öğretmenlerin metinleri grup, bireysel, öz ve akran değerlendirmesi yaparak öğrencilere dönüt verdikleri bulgulanmıştır. Öğretmenlerin değerlendirme ölçütleri; yazım ve noktalama, yazı planı, türe uygun metin yazımı, sayfa düzeni, üslup, özgünlük, metin tutarlılığı, metnin anlaşılırlığı ve metnin uzunluğudur. Öğrencilerin yaratıcı yazma becerilerini etkileyen etmenler öğrencilerin yazma kaygı ve tutumları, okuma kültürü ve kelime haznesi, öğretim süreci, öğrencilerin yazma süreçleri ve bilgi eksikliği olarak belirlenmiştir. Öğretim sürecinde yaratıcı yazmayı olumsuz etkileyen etmenler; öğretim programında yaratıcı yazmaya ağırlık verilmemesi, yazmaya ayrılan sürenin sınırlı olması, eksik ya da hatalı geri bildirim verilmesi, sınav odaklı öğretim süreci, kullanılan yöntem ve tekniklerin öğrenciler için uygun olmaması, süreç temelli yazma yöntemlerinin bilinmemesi ve ilkokulda yazma çalışmalarının yetersiz olmasıdır.

Keywords

Abstract

Using the case study approach, the purpose of this study is to reveal the creative writing practices carried out by Turkish language teachers during the lessons. To this end, interviews were conducted with the teachers and the questions in the interview form were addressed. Data yielded by the interviews were analysed through content analysis. The findings showed that the teachers allocated at least one or two hours of lesson to writing activities each week and the practices were as follows: text completion, free writing, listen-and-write creative writing, group writing, genre-specific writing, empathic approach, writing by choosing from the concept pool, writing based on words, acrostic works, character-based writing activities, dissertation and writing different text types through station method and techniques. It was evidenced that teachers provided feedback to the students by making group, individual, self or peer assessment. Teachers’ assessment criteria were spelling and punctuation, text organization, genre-based writing, layout, style, originality, text consistency, comprehensibility and text length. The factors affecting students’ creative writing skills were determined as writing anxiety and attitudes, reading culture, vocabulary, teaching process, students’ writing processes and the lack of knowledge. The factors, however, adversely affecting their creative writing skills were listed as lack of emphasis on creative writing in the curriculum, limited time allocated to writing, incomplete or false feedback, exam-oriented teaching process, inappropriate methods and techniques, lack of knowledge on process-based writing methods and insufficient writing activities in primary school.

Keywords