ORTAÖĞRETİM TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN ELEŞTİREL DÜŞÜNME AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2023-47 (Özel Sayı)
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-27 13:36:33.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 134-148
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bireyin iyi bir eğitim almasıyla sistematik olarak geliştirilebilecek düşünme becerisi, okul türü öğrenme programlarında çeşitli başlıklar altında örtük ve açık biçimde yer almaktadır. Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim Türk dili ve edebiyatı dersi öğrenme kazanımlarının eleştirel düşünme becerilerine yer verme durumu açısından incelenmesidir. Nitel bir araştırma olarak yapılandırılan bu araştırmanın verileri doküman incelemesi yöntemi ile elde edilmiş ve veriler içerik analizi tekniğiyle çözümlenmiştir. Araştırma kapsamında ele alınan dokümanlar, 2018 yılında yenilenen Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programından (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) elde edilmiştir. Araştırmada okuma, yazma ve sözlü iletişim becerilerine yönelik 103 öğrenme kazanımı incelenmektedir. Veriler, Yeşilpınar-Uyar, Tunca ve Alkın- Şahin (2018) tarafından geliştirilen “Öğrenme Kazanımlarını Kategori ve Düzey Açısından Sınıflandırma Formu”, “Öğrenme Kazanımlarının Eleştirel Düşünme Beceri Düzeyini Değerlendirme Rubriği” kullanılarak çözümlenmiştir. Yapılan analiz sonucunda Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı öğrenme kazanımlarının ağırlıklı olarak bilişsel alana yönelik olduğu, psikomotor alan ile duyuşsal alana yönelik kazanımlara ise bilişsel alana göre çok daha az yer verildiği belirlenmiştir. Kazanımların eleştirel düşünme becerilerine yer verme durumunun orta düzey ve orta düzeyin altında bir yeterliğe sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretim programında yer alan öğrenme kazanımlarının duyuşsal alan, psikomotor alan ve eleştirel düşünme becerisi bağlamlarında geliştirilebileceği önerisi getirilmiştir.

Keywords

Abstract

Thinking skills, which can be systematically developed through a good education, are implicitly and explicitly included under various headings in school-based learning programs. The aim of this research is to analyze the learning acquisitions of Turkish language and literature course in secondary schools in terms of including critical thinking skills. The data of the research in which qualitative design was used were obtained by document analysis method and the data were analyzed through content analysis technique. The documents analyzed within the scope of the research consist of the Turkish Language and Literature Curriculum in Secondary Education (9th, 10th, 11th and 12th grades), which was renewed in 2018. In the research, 103 learning acquisitions for reading, writing and verbal communication skills were discussed. The data were analyzed by using the “Classification Form for Learning Acquisitions in terms of Category and Level” and the “Rubric for Evaluating the Level of Critical Thinking Skill of Learning Acquisitions” developed by Yeşilpınar-Uyar, Tunca and Alkın-Şahin (2018). As a result of the analysis, it has been determined that the learning acquisitions of the Turkish Language and Literature Curriculum in Secondary Education are more in the cognitive domain, and the acquisitions for the affective and psychomotor areas are included much less than the cognitive area. It has been concluded that the acquisitions include critical thinking skills at a medium level and below. As a result of the study, it has been suggested that arrangements can be made in the learning acquisitions in the curriculum for affective and psychomotor areas, and critical thinking skills.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics